... مردم تا امروز جز 2 حرف از علم آگاهی ندارند، وقتی قائم قیام کند 25 حرف دیگر را آشکار و در میان مردم پخش می کند ...
..............
...people do not know except two letters of science until now, when Ghaem to revolt other twenty five letters to became visible and spread among the people...
...
[شبکه های سراسری][شبکه های برون مرزی][شبکه های استانی][دیگر شبکه ها]

[پایگاه 27 حرف]